JUDr. Michaela Pechová Vosátková
horni linka kratka
advokátka

služby

linka kratka

Občanské právo
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • zástavní práva a věcná břemena
 • sousedské vztahy
 • bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • sepis smlouvy (kupní, darovací, směnné, o dílo a další typy smluv)
 • neplatnost smlouvy a odstoupení od smlouvy
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor i pozemků
 • započtení pohledávek, jejich postoupení
 • poradenství při úpravě občanskoprávních vztahů
 • zastupování v občanském soudním řízení před soudy všech stupňů

Rodinné právo
 • rozvod manželství – sporný i tzv. dohodou
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů
 • vyživovací povinnost – vymáhání výživného, snížení či zvýšení výživného
 • svěření dítěte do péče třetí osoby

Pracovní právo
 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • náhrada škody

Obchodní právo
 • právo obchodních společností a družstev
 • zakládání a změny obchodních společností a družstev
 • převody obchodních podílů
 • obchodní závazkové vztahy
 • příprava a posuzování různých typů obchodních smluv a dohod
 • vymáhání závazků ze smluv a pohledávek věřitelů
 • zastupování před obchodním rejstříkem, živnostenským úřadem, aj.

Insolvenční právo
 • poradenství v oblasti insolvencí
 • sepis přihlášky do insolvenčního řízení
 • sepis podání insolvenčního návrhu
 • oddlužení

Trestní právo
 • zastupování před policejním orgánem – podání vysvětlení, výslech, …
 • zastupování u hlavního líčení
 • sepis odporu proti trestnímu příkazu, odvolání proti rozsudku včetně případného dovolání
 • zastupování u odklonů v trestním řízení – návrh na narovnání, podmíněné upuštění od potrestání
 • sepis návrhu na zahlazení odsouzení, podmínečného propuštění aj.

Ověřování podpisů
 • na listině sepsané advokátem
 • na cizí listině

Advokátní úschova
 • listin
 • finančních prostředků


spodni linka dlouha