JUDr. Michaela Pechová Vosátková
horni linka kratka
advokátka

služby

linka kratka

Občanské právo
 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, manželské majetkové právo
 • zástavní práva a věcná břemena
 • sousedské vztahy
 • bezdůvodné obohacení
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • sepis smlouvy (smlouva o smlouvě budoucí, kupní, darovací, rezervační, o dílo a další typy smluv)
 • neplatnost smlouvy a odstoupení od smlouvy
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy bytů, nájem prostoru sloužícího podnikání, nájem pozemků
 • započtení pohledávek, jejich postoupení
 • poradenství při úpravě občanskoprávních vztahů
 • zastupování v občanském soudním řízení před soudy všech stupňů
 • poradenství dle zákona o obchodních korporacích (obchodní společnosti a družstva)
 • zastupování před obchodním rejstříkem, živnostenským úřadem, aj.

Rodinné právo
 • rozvod manželství – sporný i tzv. dohodou
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství
 • manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění
 • vyživovací povinnost – vymáhání výživného, snížení či zvýšení výživného
 • svěření dítěte do péče třetí osoby

Pracovní právo
 • poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru
 • náhrada škody


Insolvenční právo
 • poradenství v oblasti insolvencí
 • sepis přihlášky do insolvenčního řízení
 • sepis podání insolvenčního návrhu
 • oddlužení (tzv. osobní bankrot)

Trestní právo
 • zastupování před policejním orgánem – podání vysvětlení, výslech, …
 • zastupování u hlavního líčení
 • sepis odporu proti trestnímu příkazu, odvolání proti rozsudku včetně případného dovolání
 • zastupování u odklonů v trestním řízení – návrh na narovnání, podmíněné upuštění od potrestání
 • sepis návrhu na zahlazení odsouzení, podmínečného propuštění aj.

Ověřování podpisů
 • na listině sepsané advokátem
 • na cizí listině

Advokátní úschova
 • listin
 • finančních prostředků
linka kratka

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.


spodni linka dlouha